Datu privātuma politika

Noteikumi par jūsu personas datu apstrādi

1. Vispārīga informācija

1.1. Informācija par pārzini: AS “SIROWA RĪGA”, reģistrācijas numurs 40003461871, Katrīnas dambis 16, Rīga, LV-1045, tālrunis 67098220, e-pasts: sirowa@sirowa.lv (turpmāk tekstā “pārzinis” “kompānija”, “mēs”, “mūsu”).

1.2. Mēs apliecinām, ka jūsu personas dati tiks apstrādi tikai šajos noteikumos norādītajiem nolūkiem, attiecīgajam nolūkam nepieciešamajā apjomā, kā arī saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

1.3. Jūsu personas datus pārzinim apstrādei jūs nododat brīvprātīgi. Mēs varam iegūt jūsu personas kādā no sekojošiem veidiem:

  • no jums, ja jūs pierakstāties pakalpojumiem tiešsaistē tīmekļa vietnēs ankylos.lv un www.smaidaeksperti.lv;
  • no jums, ja jūs iesniegsiet mums kādus iesniegumus, e-pastus, zvanīsiet mums;
  • tīmekļa vietnēs ankylos.lv un www.smaidaeksperti.lv izmantojot sīkdatnes (cookies). 

2. Kādi jūsu personas datu veidi var tikt apstrādāti

2.1. Pārzinis var iegūt un apstrādāt šādus jūsu personas datus:

  • vārdu, uzvārdu, telefona numuru un e-pasta adresi;
  • demogrāfisos datus, vecuma grupu, reģionu;
  • informāciju par izvēlēto specialistu, klīniku, izvēlēto pakalpojuma veidu – implanti vai protezēšana un līdzīgus datus;
  • interneta vietņu ankylos.lv un www.smaidaeksperti.lv lietošanas paradumi;
  • citi personas dati, kuri tiek apkopoti interneta vietnēs Ankylos.lv un www.smaidaeksperti.lv.

3. Personas datu apstrādes nolūki un juridiskais pamats

3.1. Mēs apstrādāsim jūsu personas datus tikai šādiem nolūkiem: 

a)  Lai nosūtītu jums uz e-pastu informāciju par zobārstniecības piedāvājumu;

b) Lai sazinātos ar jums telefoniski vai sūtītu uz telefonu informāciju par zobārstniecības piedāvājumiem;

c) Ja jūs izlemsiet turpināt zobārstniecības pakalpojuma iegādes procesu, tad jūsu iesniegtie personas dati tiks izmantoti, lai sazinātos ar jums un vienotos par pakalpojuma detaļām. 

d) Personas dati var tikt izmantoti, lai analizētu mūsu pakalpojuma efektivitāti, tirgus situāciju, patērētājus un produktus, taču analīzes procesā trešajām pusēm netiks nodoti jūsu dati;

e) mārketinga nolūkiem, piemēram, komerciālu paziņojumu sūtīšanai, datu uzskaitei un tīmekļa vietņu apmeklējuma novērtēšanai.

3.2. Jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats:

a) Vispārīgās datu aizsardzības regulas (“VDAR”) 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts (jūsu piekrišana); un

b) VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts (mūsu leģitīmās intereses).

3.3. Mūsu leģitīmās intereses ir zobārstniecības pakalpojumu popularizēšana.

4. Personas datu saņēmēji

4.1. Jūsu personas datiem, pēc nepieciešamības, varētu piekļūt:

a) mūsu darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei;

b) attiecīgās zobārstniecības klīnika un ārsts, informācija par kuriem ir atrodama šajās tīmekļa vietnēs: ankylos.lv un https://www.smaidaeksperti.lv/eksperti; šie datu saņēmēji apstrādā jūsu personas datus kā atsevišķie pārziņi, līdz ar to šādai personas datu apstrādei var būt papildus piemērojami viņu pieņemtie personas datu apstrādes noteikumi;

c) personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā apjomā, piemēram, sakaru pakalpojumu, e-pasta pakalpojumu vai informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēji, finanšu vadības un juridiskie konsultanti, citas personas, kuras ir saistītas ar pārziņa pakalpojumu sniegšanu;

d) valsts un pašvaldības iestādes tiesību aktos noteiktos gadījumos.

4.2. Jebkurā gadījumā, mēs, iespēju robežās, nodrošināsim, ka personas datu saņēmēji apstrādā jūsu personas datus tikai saskaņā ar šajos noteikumos norādītajiem nolūkiem un tiem nepieciešamajā apjomā, veicot savus darba pienākumus vai apkalpojot mūs, lai nodrošinātu sazināšanos ar jums par zobārstniecības pakalpojumu, sastādītu dokumentus, kas var būt nepieciešami zobārstniecības piedāvājuma sastādīšanas procesā un citiem šajos noteikumos norādītajiem nolūkiem.

4.3.Jūsu personas datus nav paredzēts nodot uz ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) esošām valstīm. 

5. Personas datu glabāšanas ilgums

5.1. Jūsu personas dati tiks uzglabāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams augstāk minētajiem nolūkiem, kas saistīti ar zobārstniecības pakalpojuma sniegšanu un iegādi tīmekļa vietnēs ankylos.lv un www.smaidaeksperti.lv. Personas dati var tikt uzglabāti līdz šādas darbības beigām, ieskaitot iespējamos sūdzības iesniegšanas termiņus, bet pēc tam tie tiks dzēsti un ilgāk netiks uzglabāti. Ja Latvijas Republikas normatīvajos aktos būs noteikta kādu datu obligāta uzglabāšana, tiks ievēroti attiecīgie noteikumi.

6. Jūsu kā datu subjekta tiesības attiecībā uz jūsu personas datu apstrādi

Jūs varat iegūt informāciju par pie mums esošiem jūsu personas datiem vai realizēt citas savas kā datu subjekta tiesības, rakstot mums isniegumu uz adresi: Katrīnas dambis 16, Rīga, LV-1045, e-pasta adresi: sirowa@sirowa.lv (ieteicams parakstīt ar elektronisko parakstu) vai zvanot pa tālruni 67098220.

Saņemot Jūsu iesniegumu mēs izvērtēsim tā saturu un Jūsu identificēšanas iespēju, un atkarībā no attiecīgas situācijas paturam iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai. 

Jums ir šādas datu subjekta tiesības: 

6.1.Piekrišanas atsaukšana

Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Tas neietekmēs apstrādes likumību, pamatojoties uz piekrišanu pirms tās atsaukšanas. Jūs varat arī iebilst jūsu personas datu apstrādei, ja personas datu apstrāde ir balstīta uz mūsu leģitīmām interesēm vai tiek izmantota mārketinga nolūkiem (piemēram, komerciālu paziņojumu sūtīšanai).

6.2.Personas datu atjaunošana

Ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus Jūs esat mums snieguši, piemēram, izmaiņas saziņas adresē, telefona numura vai e-pasta maiņa, lūdzam Jūs sazināties ar mums un iesniegt mums aktuālos datus, lai mēs varētu sasniegt attiecīgos personas datu apstrādes nolūkus.

6.3.Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Jums ir tiesības pieprasīt mums piekļuvi saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Pārzinis ciena šīs jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc, jūsu pieprasījuma saņemšanas gadījumā, mēs uz to atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (parasti ne vēlāk kā viena mēneša laikā, ja nav kāds īpašs pieprasījums, kas prasa ilgāku laiku, lai sagatavotu atbildi), un, ja būs iespējams tad attiecīgi labosim vai izdzēsīsim jūsu personas datus.

6.4. Ja jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums. Ja jūs tomēr uzskatāt, ka mēs neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmjautājumu un jūs uzskatāt, ka mēs tomēr pārkāpjam jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.

7. Automatizēto lēmumu pieņemšana

Jūsu personas dati netiks izmantoti automatizēto lēmumu pieņemšanai.

8. Cita informācija

8.1. Šo noteikumu mērķis ir sniegt jums vispārīgu informāciju par mūsu veiktām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem, tomēr lūdzam jūs ņemt vērā, ka arī citos dokumentos (piemēram, interneta vietnes vai portāla izmantošanas noteikumos, sīkdatņu izmantošanas noteikumos) var būt sniegta papildus informācija par Jūsu personas datu apstrādi.

8.2. Šī ir aktuālā noteikumu redakcija. Mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus un pēc nepieciešamības aktualizēt šos noteikumus.